PROFESJONALNA OCHRONA ODGROMOWA I PRZED PRZEPIĘCIAMI

projekt1 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy:
Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-009/13 pt. ” Badania przemysłowe w zakresie innowacyjnych technologii w systemach ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami prowadzące do opracowania nowych produktów”.

Przetarg rozstrzygnięty

 

1.    Inwestor

RST sp.j. M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski

ul. Myśliwska 2

15-569 Białystok

2.    Nazwa inwestycji

Ekspertyza określająca maksymalną odporność układów ochrony przed przepięciami.

3.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy mającej na celu zbadanie maksymalnej odporności układów ochrony przed przepięciami na podstawie badań udarowych.

Zakres ekspertyzy będzie obejmował następujące badania według normy PN-EN 61643-21:2004 (z uwzględnieniem późniejszych zmian A1:2009 oraz A2:2012):

-        6.2.1.3 Udarowe napięcie ograniczania;

-        6.2.1.6 Odporność na udary;

-        6.2.1.7 Rodzaj uszkodzenia przy przeciążeniu (z wyłączeniem próby na przeciążenie prądem przemiennym).

Pomiar udarowego napięcia ograniczania wg 6.2.1.3 powinien być przeprowadzany jednocześnie z badaniem odporności na udary wg 6.2.1.6.

W trakcie badań każdorazowo powinny być rejestrowane napięcia ograniczania na zaciskach wyjściowych próbek oraz prąd generatora – zarejestrowane przebiegi powinny być później przekazane Zamawiającemu w postaci cyfrowej.

Badania przeprowadzane będą dla określonych przez Zamawiającego partii ograniczników. Każda partia obejmować będzie co najmniej jeden i nie więcej niż 9 typów ograniczników – dla każdego typu badane będą po 3 próbki. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań i sporządzenia raportów dla poszczególnych partii w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego danej partii ograniczników wraz z określeniem szczegółowego zakresu ich badań. Pierwsza partia dotyczyć będzie 9 typów ograniczników przepięć. Kolejne partie będą dostarczane sukcesywnie, jednak nie wcześniej niż przed zakończeniem badań bieżącej partii ograniczników, chyba że Wykonawca wyrazi na to zgodę.

Ekspertyza powinna składać się z raportów z badań poszczególnych prototypów ograniczników przepięć i podsumowania sporządzonego po zakończeniu badań. Dla każdego typu ogranicznika przepięć stworzony powinien być oddzielny raport, stanowiący integralną część ekspertyzy. Każdy raport powinien zawierać:

-         opis stanowiska badawczego z jego fotografią i z wykazem wykorzystanej aparatury (w tym numery seryjne producenta),

-         wyniki pomiarów napięć ograniczania wraz z zarejestrowanymi oscylogramami,

-         pieczęć jednostki badawczej i podpis poświadczające przeprowadzenie badań i otrzymane wyniki.

Minimalna liczba zaplanowanych prób udarowych: 100, przy czym przez próbę udarową należy rozumieć pojedynczy udar doprowadzony do próbki.

Planowany okres badań: do końca II kwartału 2015 r.

Szczegółowy zakres badań, konfiguracja układów pomiarowych i liczba poszczególnych prób udarowych będą ustalane na bieżąco w zależności od otrzymywanych wyników badań i postępu prac badawczych Zamawiającego.

4.    Warunki udziału w postępowaniu

Oferent musi posiadać własne laboratorium wyposażone w generatory umożliwiające przeprowadzenie badań udarami o następujących parametrach:

-         prąd obwodu zwartego generatora o kształcie 8/20 µs i wartości szczytowej co najmniej 40 kA

-         prąd obwodu zwartego generatora o kształcie 10/350 µs i wartości szczytowej co najmniej 2,5 kA (zamiast impulsu o kształcie 10/350 µs może być zastosowany adekwatny impuls Iimp o wartości szczytowej Ipeak = 2,5 kA osiąganej w czasie do 50 µs oraz ładunku Q = 1,25 A·s i energii właściwej 1,5 kJ/Ω w czasie do 10 ms)

-         dopuszczalne tolerancje kształtu udarów powinny być zgodne z PN-EN 61643-21 i zawierać się w granicach przedstawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne tolerancje kształtu udarów

Parametr udaru

Zakres tolerancji parametrów udarów

8/20 µs

10/350 µs

Wartość szczytowa

± 10 %

± 10 %

Czas czoła

± 20 %

± 30 %

Czas do półszczytu

± 20 %

± 20 %


Oferent powinien posiadać ponadto odpowiednią aparaturę pomiarową, w tym: oscyloskopy umożliwiające zapis rejestrowanych przebiegów napięć ograniczania w postaci cyfrowej z możliwością ich przeniesienia na zewnętrzny nośnik pamięci. Nie dopuszcza się zlecania przez Wykonawcę badań osobom trzecim.

5.    Warunki składania i wyboru oferty

a)    Ofertę należy przygotować w formie pisemnej zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

b)    Podpisując formularz ofertowy Oferent jednocześnie oświadcza, iż spełnienia wszystkie warunki udziału w postępowaniu przedstawione w pkt. 4 ogłoszenia o zamówieniu.

c)    Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19.12.2013 r. w jednej z następujących form:

-         osobiście w siedzibie firmy RST sp.j.: ul. Myśliwska 2, 15-569 Białystok lub

-         przesłać pocztą na powyższy adres siedziby firmy (decyduje data faktycznego wpływu oferty) lub

-         przesłać drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

d)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

e)    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

f)     Oferent może zmienić swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

g)    Oferent określi termin ważności oferty, który nie może być jednak krótszy niż 60 dni.

h)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

i)      Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty dokonana zostanie w przeciągu 7 dni roboczych od terminu składania ofert.

j)     O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną.

6.    Zasady wyboru oferty

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (100%) sumy kosztów jednostkowych badań udarami przy uwzględnieniu wag 75% dla kosztu jednostkowego udaru 8/20 µs i 25% dla kosztu jednostkowego udaru 10/350 µs:

cena =   75% × (koszt jednostkowy netto udaru 8/20 µs) +

+ 25% × (koszt jednostkowy netto udaru 10/350 µs).

7.    Informacje dodatkowe

a)    Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę podpisana zostanie umowa na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Wstępną treść umowy przedstawiono w Załączniku nr 2. Ostateczna treść i szczegółowy zakres umowy uzgodniony zostanie między Stronami w terminie do 30 dni od dnia wyłonienia oferenta. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii treści umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od danej oferty i wyboru oferty, która zajęła kolejne miejsce spośród złożonych ofert.

b)    Po otrzymaniu ofert oraz w trakcie ich rozpatrywania Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

c)    Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności – nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 t. j., z późn. zm.).

d)    Wszelkie pytania dotyczące składania oferty prosimy kierować do:

Tomasz Maksimowicz,

tel. 501 388 922,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

projekt2


Pliki do pobrania:

 pdfOgłoszenie o zamówieniu609.92 KB

 pdfZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy140.5 KB

docZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy488 KB

pdfZałącznik nr 2 - Umowa494.42 KB

 

 

 

 Publikator: Tomasz Maksimowicz

 Data publikacji: 4-12-2013 r.

 

 

obserwuj na

Rss

© 2012 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE RST sp.j. | Realizacja: SENSORAMA.PL