PROFESJONALNA OCHRONA ODGROMOWA I PRZED PRZEPIĘCIAMI

projekt1 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy:
Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-009/13 pt. ” Badania przemysłowe w zakresie innowacyjnych technologii w systemach ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami prowadzące do opracowania nowych produktów”.

Przetarg anulowany

 

1.    Inwestor

RST sp.j. M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski

ul. Myśliwska 2

15-569 Białystok

2.    Nazwa inwestycji

 

Zakup urządzenia do wytwarzania płyt drukowanych PCB do układów ochrony przed przepięciami.

 

3.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do wytwarzania płyt drukowanych PCB do układów ochrony przed przepięciami o z parametrach wyszczególnionych poniżej lub lepszych:

-   Typ urządzenia: frezarko-wiertarka

-    Wymiar laminatu do obróbki:             A4 lub większy

-    Rozdzielczość:                                   < 0,01 mm

-    Powtarzalność:                                 ±0,005mm

-    Precyzja wyrównania przód-tył:       ± 0,02 mm

-    Prędkość obrotowa wrzeciona:        ≥ 30 000 obrotów na minutę

-   Szybkość wiercenia:                         ≥ 100 otworów na minutę

-   Dostosowana do wykonania płytek dwustronnych

-   Możliwość wycinania obrysu płytki

-   Wyposażone oprogramowanie sterujące obsługujące pliki w formacie Gerber

-   Możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego do usuwania odpadów

-   Komplet zapasowych frezów

-  Gwarancja minimum 12 miesięcy. Wszelkie koszty serwisowe, jeżeli występują, w okresie gwarancji ponosi Dostawca.

 

 

Oferta powinna uwzględniać szkolenie 3 osób personelu zamawiającego wraz z uruchomieniem urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Oferowana cena za urządzenie powinna być jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z dostawą urządzenia w tym: koszt urządzenia, szkolenie i transport urządzenia do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji:   I – II kwartał 2014 r.

 

4.    Warunki składania i wyboru oferty

a)    Ofertę należy przygotować w formie pisemnej zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

 b)    Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.02.2014 r. w jednej z następujących form:

 -   osobiście w siedzibie firmy RST sp.j.: ul. Myśliwska 2, 15-569 Białystok lub

 -   przesłać pocztą na powyższy adres siedziby firmy (decyduje data faktycznego wpływu oferty) lub

 -  przesłać drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 c)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 d)    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 e)    Oferent może zmienić swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 f)     Oferent określi termin ważności oferty, który nie może być jednak krótszy niż 60 dni.

 g)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 h)    Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty dokonana zostanie w przeciągu 7 dni roboczych od terminu składania ofert.

 i)      Oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy ich oferta została wybrana przez Zamawiającego.

  

5.    Zasady wyboru oferty

 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (100%).

 

 6.    Informacje dodatkowe

 a)    Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę podpisana zostanie umowa na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Wstępna treść umowy przedstawiona została w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Ostateczna treść i szczegółowy zakres umowy uzgodniony zostanie między Stronami w terminie do 30 dni od dnia wyłonienia oferenta. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii treści umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od danej oferty i wyboru oferty, która zajęła kolejne miejsce spośród złożonych ofert.

 b)    Po otrzymaniu ofert oraz w trakcie ich rozpatrywania Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 c)    Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności – nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 t. j., z późn. zm.).

 d)    Wszelkie pytania dotyczące składania oferty prosimy kierować do:

              Tomasz Maksimowicz,

             tel. 501 388 922,

             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

projekt2


Pliki do pobrania:

 pdfOgłoszenie o zamówieniu388.36 KB

 pdf Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy126.93 KB

docZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy488.5 KB

 pdfZałącznik nr 2 - Umowa471.09 KB

 

 

 Publikator: Tomasz Maksimowicz

 Data publikacji: 17-02-2014 r.

 

 

obserwuj na

Rss

© 2012 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE RST sp.j. | Realizacja: SENSORAMA.PL