PROFESJONALNA OCHRONA ODGROMOWA I PRZED PRZEPIĘCIAMI

projekt1 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy:

Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-009/13 pt. ” Badania przemysłowe w zakresie innowacyjnych technologii w systemach ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami prowadzące do opracowania nowych produktów”, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.01.00-20-009/13-00 zawartej dnia 28.08.2013 r..

  Przetarg rozstrzygnięty

 

1.    Inwestor

RST sp.j. M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski

ul. Myśliwska 2

15-569 Białystok

2.    Nazwa inwestycji

Opracowanie systemu funkcjonalnego działania laboratorium.

 

3.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opracowania zawierającego opis procedur, do jakich należy się stosować przy badaniach laboratoryjnych ograniczników przepięć, pozwalających na usprawnienie i podwyższenie jakości prac wykonywanych w Laboratorium RST oraz wykonywanie ich zgodnie z aktualnymi wymaganiami odpowiednich norm. Opracowanie należy wykonać na podstawie analizy istniejących stanowisk badawczych i stosowanych na nich procedur w Laboratorium RST w siedzibie Zamawiającego oraz obowiązujących norm i przepisów.

Opracowanie powinno zawierać:

-         Opis obowiązków, zadań, możliwości laboratorium; uwzględniających wymagania podstawowej normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

-         Zawartość typowej procedury badawczej lub instrukcji wykonywania badań

-         Projekty dwóch procedur/instrukcji badawczych (do uzgodnienia z Zamawiającym).

-                     Uwagi i spostrzeżenia dotyczące stanowisk badawczych Laboratorium RST.

-         Uwagi i spostrzeżenia dotyczące dotychczasowych raportów z badań sporządzanych w Laboratorium RST.

Termin realizacji opracowania: 30.03.2015 r.

 

4.    Warunki udziału w postępowaniu

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę w zakresie badań udarami elektrycznymi i co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym zajmującym się badaniami w zakresie elektroniki, automatyki i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń przemysłowych.

 

5.    Warunki składania i wyboru oferty

a)    Ofertę należy przygotować w formie pisemnej zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

b)    Podpisując formularz ofertowy Oferent jednocześnie oświadcza, iż spełnienia wszystkie warunki udziału w postępowaniu przedstawione w pkt. 4 ogłoszenia o zamówieniu.

c)    Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 2.02.2015 r. w jednej z następujących form:

-         osobiście w siedzibie firmy RST sp.j.: ul. Myśliwska 2, 15-569 Białystok lub

-         przesłać pocztą na powyższy adres siedziby firmy (decyduje data faktycznego wpływu oferty) lub

-         przesłać drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

d)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

e)    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

f)     Oferent może zmienić swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

g)    Oferent określi termin ważności oferty, który nie może być jednak krótszy niż 60 dni.

h)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

i)      Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty dokonana zostanie w przeciągu 7 dni roboczych od terminu składania ofert.

j)     O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną.

 

6.    Zasady wyboru oferty

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (100%).

 

7.    Informacje dodatkowe

a)    Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę podpisana zostanie umowa na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Ostateczna treść i szczegółowy zakres umowy uzgodniony zostanie między Stronami w terminie do 30 dni od dnia wyłonienia oferenta. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii treści umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od danej oferty i wyboru oferty, która zajęła kolejne miejsce spośród złożonych ofert.

b)    Po otrzymaniu ofert oraz w trakcie ich rozpatrywania Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

c)    Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności – nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 t. j., z późn. zm.).

d)    Wszelkie pytania dotyczące składania oferty prosimy kierować do:

Tomasz Maksimowicz,

tel. 501 388 922,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

projekt2


Pliki do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu878.42 KB

pdfZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy65.54 KB

docZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy484 KB

 

 

 Publikator: Tomasz Maksimowicz

 Data publikacji: 26-01-2015 r.

 

 

obserwuj na

Rss

© 2012 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE RST sp.j. | Realizacja: SENSORAMA.PL