PROFESJONALNA OCHRONA ODGROMOWA I PRZED PRZEPIĘCIAMI

projekt1 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy:

Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-009/13 pt. ” Badania przemysłowe w zakresie innowacyjnych technologii w systemach ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami prowadzące do opracowania nowych produktów”, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.01.00-20-009/13-00 zawartej dnia 28.08.2013 r..

  Przetarg rozstrzygnięty

 

1.    Inwestor

RST sp.j. M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski

ul. Myśliwska 2

15-569 Białystok

2.    Nazwa inwestycji

 

Analiza aktualnych parametrów technicznych elementów układów ochrony przed przepięciami.

 

3.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opracowania zawierającego analizę parametrów technicznych układów ochrony przed przepięciami dedykowanych do systemów niskosygnałowych (np. sterowania, pomiarowych, transmisji danych itp.). Opracowanie powinno zawierać:

a)    Zestawienie zasad działania najważniejszych typów elementów i parametrów technicznych wykorzystywanych do produkcji ograniczników przepięć;

b)    zestawienie dostępnych na rynku elementów różnych producentów o optymalnych parametrach obejmujący co najmniej następujące grupy: odgromniki, rezystory i dławiki jako elementy sprzęgające, diody, warystory oraz inne sugerowane przez Wykonawcę;

c)     zalecenia w zakresie ograniczników przepięć dedykowanych do najpopularniejszych standardów sygnałów i systemów niskoprądowych obejmujące:

-      wymagane parametry ograniczników,

-      sugerowane schematy ograniczników,

-      przykładowy dobór elementów.

 

Wstępny zakres opracowania (ostateczny zakres opracowania zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na etapie podpisania umowy):

1.1. Ochrona linii sygnałowych przed prądem piorunowym (udar 10/350µs) – wymagania ogólne (ochrona przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu pioruna wg. IEC 62305-4)

1.2 Ochrona linii sygnałowych przed udarami indukowanymi (udar 8/20µs) – wymagania ogólne dla ograniczników przepięć

1.2. Ochrona zgrubna – zalety i wady odgromników gazowanych i warystorów

1.3. Ochrona dokładna za pomocą diod i warystorów

1.4. Sprzężenie za pomocą rezystancji i indukcyjności

1.6. Filtr dolnoprzepustowy  - obwody i zastosowanie do ochrony przed harmonicznymi powstającymi wskutek oddziaływania pioruna i zakłóceń wyższych częstotliwości

 

2. Ochrona typowych linii sygnałowych

2.1. Ochrona interfejsu "xxx”

2.1.1. Obwód ochronny (schemat)

2.1.2. Kluczowe parametry ograniczników przepięć napięcie znamionowe, pasmo częstotliwości, rezystancja stałoprądowa, ….)

2.1.3. Ochrona zgrubna 

2.1.4. Elementy sprzęgające

2.1.5. Ochrona dokładna

 

gdzie “xxx”:

- 4-20 mA (także HART)

- sygnały binarne

- Industrial Ethernet

- PoE

- Profibus

- Interbus

- CAN-bus

- RS 485, - RS 422, - RS 232

- IEC bus (RS 486)

- pomiar temperatury … PT 100, PT 1000, Ni 1000, NTC, PTC (termistor)

- TTL

- systemy elektro-akustyczne (ELA)

- SHDSL

- systemy telefoniczne Plural i PBX, ochrona klienta

- PROFIBUS-DP/FMS

- PROFIBUS-PA

- Profi-Net , Simatic

- KNX-Bus, (EIB-bus)

- MODBUS

- Securilan-LON-Bus (magistrala LONWORKS Technology na bazie Echelon)

- Device Net

- BAC net MS/TP

- linie sygnałowe systemów alarmowych ppoż. i SSWiN

- Sigmasys (system ppoż. Firmy SIEMENS)

- odbiorniki satelitarne

- ochrona linii i sprzętu ISDN

- inne zaproponowane przez Wykonawcę.

Dopuszcza się wykonanie opracowania w języku polskim lub anielskim.

Opracowanie powinno być dostarczone do Zamawiającego w terminie do: końca kwietnia 2015 r.

 

4.    Warunki udziału w postępowaniu

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy w zakresie elementów i układów ochrony przed przepięciami.

 

5.    Warunki składania i wyboru oferty

a)    Ofertę należy przygotować w formie pisemnej zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

b)    Kwota ofertowa musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN).

c)    Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia może być wykonana w następujących walutach: PLN, USD, EUR, przy czym do przeliczenia kwoty w walucie USD i EUR zostanie przyjęty kurs banku Zamawiającego z dnia dokonania przelewu na konto Oferenta.

d)    Podpisując formularz ofertowy Oferent jednocześnie oświadcza, iż spełnienia wszystkie warunki udziału w postępowaniu przedstawione w pkt. 4 ogłoszenia o zamówieniu.

e)    Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9.02.2015 r. w jednej z następujących form:

-         osobiście w siedzibie firmy RST sp.j.: ul. Myśliwska 2, 15-569 Białystok lub

-         przesłać pocztą na powyższy adres siedziby firmy (decyduje data faktycznego wpływu oferty) lub

-         przesłać drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

f)     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

g)    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

h)    Oferent może zmienić swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

i)      Oferent określi termin ważności oferty, który nie może być jednak krótszy niż 30 dni.

j)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

k)    Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty dokonana zostanie w przeciągu 7 dni roboczych od terminu składania ofert.

l)      O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną.

 

6.    Zasady wyboru oferty

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (100%).

 

7.    Informacje dodatkowe

a)    Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę podpisana zostanie umowa na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Ostateczna treść i szczegółowy zakres umowy uzgodniony zostanie między Stronami w terminie do 30 dni od dnia wyłonienia oferenta.

b)    Po otrzymaniu ofert oraz w trakcie ich rozpatrywania Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

c)    Wszelkie pytania dotyczące składania oferty prosimy kierować do:

Tomasz Maksimowicz,

tel. +48 501 388 922,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

projekt2


Pliki do pobrania:

   pdfOgłoszenie o zamówieniu1.2 MB

 pdfZałącznik nr 1 - formularz ofertowy65.69 KB

docZałącznik nr 1 - formularz ofertowy484 KB

 English version:

 pdfTender announcement1.13 MB en

 pdfAttachment 1 - Offer form61.19 KB en

docAttachment 1 - Offer form485.5 KB en

 

 Publikator: Tomasz Maksimowicz

 Data publikacji: 03-02-2015 r.

 

 

obserwuj na

Rss

© 2012 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE RST sp.j. | Realizacja: SENSORAMA.PL