PROFESJONALNA OCHRONA ODGROMOWA I PRZED PRZEPIĘCIAMI

projekt1 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy:

Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-009/13 pt. ” Badania przemysłowe w zakresie innowacyjnych technologii w systemach ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami prowadzące do opracowania nowych produktów”, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.01.00-20-009/13-00 zawartej dnia 28.08.2013 r..

 Przetarg rozstrzygnięty

 

1.    Inwestor

RST sp.j. M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski

ul. Myśliwska 2

15-569 Białystok

2.    Nazwa inwestycji

Analiza porównawcza danych burzowych

3.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu danych o wyładowaniach atmosferycznych uwzględniających dokładny czas i współrzędne geograficzne doziemnych wyładowań atmosferycznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dane o wyładowaniach doziemnych zarejestrowane na obszarze w promieniu do 50 km od punktu o wskazanych współrzędnych geograficznych na terenie Polski, uwzględniających:

-         współrzędne geograficzne punktu wyładowania (z dokładnością do 150 m),

-         czas w jakim nastąpiło wyładowanie (według czasu polskiego),

-         polaryzacja wyładowania (dodatnia/ujemna),

-         szacunkowa wartość prądu pioruna (wartość szczytowa podana w kA).

Dane powinny być dostarczane w postaci elektronicznej:

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej,

-         udostępnione na serwerze ftp lub

-         przekazane na płycie CD

w formie raportów miesięcznych. Dane o wyładowaniach powinny być zapisane w formie edytowalnej w postaci arkusza Excel.

Liczba punktów dla obszarów jakich mają dotyczyć dane i ich współrzędne geograficzne ustalane będą przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

Przedmiot zamówienia dotyczyć będzie co najmniej 10 raportów miesięcznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę danych burzowych za okres od kwietnia 2014 r do maja 2015 r.

4.    Warunki składania i wyboru oferty

a)    Ofertę należy przygotować w formie pisemnej zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

b)    Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2014 r. w jednej z następujących form:

-         osobiście w siedzibie firmy RST sp.j.: ul. Myśliwska 2, 15-569 Białystok lub

-         przesłać pocztą na powyższy adres siedziby firmy (decyduje data faktycznego wpływu oferty) lub

-         przesłać drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

c)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

d)    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

e)    Oferent może zmienić swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

f)     Oferent określi termin ważności oferty, który nie może być jednak krótszy niż 60 dni.

g)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

h)    Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty dokonana zostanie w przeciągu do 7 dni roboczych od terminu składania ofert.

i)      O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną.

5.    Zasady wyboru oferty

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (100%) pojedynczego raportu za okres jednego miesiąca dla obszaru wyznaczonego w promieniu do 50 km od punku o wskazanych współrzędnych geograficznych.

6.    Informacje dodatkowe

a)    Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę podpisana zostanie umowa na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Wstępną treść umowy przedstawiono w Załączniku nr 2. Ostateczna treść i szczegółowy zakres umowy uzgodniony zostanie między Stronami w terminie do 30 dni od dnia wyłonienia oferenta. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii treści umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od danej oferty i wyboru oferty, która zajęła kolejne miejsce spośród złożonych ofert.

b)    Po otrzymaniu ofert oraz w trakcie ich rozpatrywania Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

c)    Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności – nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 t. j., z późn. zm.).

d)    Wszelkie pytania dotyczące składania oferty prosimy kierować do:

Tomasz Maksimowicz,

tel. 501 388 922,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

projekt2


Pliki do pobrania:

 pdfOgłoszenie o zamówieniu395.6 KB

 pdf  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy122.23 KB

docZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy485 KB

 pdfZałącznik nr 2 - Umowa484.64 KB

 

 

 Publikator: Tomasz Maksimowicz

 Data publikacji: 16-06-2014 r.

 

 

obserwuj na

Rss

© 2012 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE RST sp.j. | Realizacja: SENSORAMA.PL