PROFESJONALNA OCHRONA ODGROMOWA I PRZED PRZEPIĘCIAMI

projekt1 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy:

Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-009/13 pt. ” Badania przemysłowe w zakresie innowacyjnych technologii w systemach ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami prowadzące do opracowania nowych produktów”, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.01.00-20-009/13-00 zawartej dnia 28.08.2013 r..

 Przetarg rozstrzygnięty

 

1.    Inwestor

RST sp.j. M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski

ul. Myśliwska 2

15-569 Białystok

2.    Nazwa inwestycji

Zakup oprogramowania dedykowanego do obróbki danych systemu czujników pola elektrostatycznego

 

3.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania dedykowanego do wizualizacji i obróbki danych czujników pola elektrostatycznego kompatybilnego z systemem ostrzegania przed burzami Zamawiającego.

Oprogramowanie ma na celu wizualizację danych wysyłanych za pośrednictwem SMS z jednego lub wielu czujników systemu ostrzegania przed burzami do modułu podłączanego do komputera do portu USB. Dane z modułu przekazywane są z komputera automatycznie po ich otrzymaniu. W przypadku modułu nie podłączonego do komputera przychodzące dane przepadają. Aplikacja powinna być zrealizowana w postaci samodzielnego programu lub uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej (w przypadku aplikacji opartej na przeglądarce internetowej dane przesyłane do komputera nie mogą być tracone po zamknięciu przeglądarki).

Na podstawie danych przesyłanych do komputera opracowany program powinien umożliwiać:

- dodawanie do programu kolejnych czujników o określonej nazwie i współrzędnych geograficznych, (maksymalna liczba czujników 100)

- przedstawienie na mapie Polski położenia jednego i więcej czujników, i oznaczenie punktu wskazującego jego lokalizację w kolorze zależnym od stanu alarmowego (zielony - brak komunikatów ostrzegawczych; pomarańczowy – ostrzeżenie o burzy; czerwony – alarm burzowy), nadejście komunikatu powinno być sygnalizowane na ekranie monitora (np.: wyskakujące okienko z prośbą o potwierdzenie komunikatu, sygnał dźwiękowy); mapa powinna być dostępna także w trybie offline i umożliwiać powiększanie wybranego terenu – dokładność mapy pozwalająca na pokazanie położenia miast i wsi bez konieczności dokładnego pokazywania ulic miejscowości (możliwe rozwiązanie: dokładna mapa wyświetlana w przypadku podłączenia komputera do sieci, mapa o mniejszej rozdzielczości dla komputerów offline)

- wyświetlanie w polu obok mapy informacji o aktualnym stanie zagrożenia burzowego z danego czujnika w trzystopniowej skali i ewentualnych komunikatach przychodzących z czujnika (np.: słaba bateria, brak zasilania)

- pole pod mapą z historią ostatnich przychodzących komunikatów

- archiwizacja danych, podgląd historii stanów alarmowych dla danego czujnika

- odpytanie danego czujnika o informacje o jego stanie (komunikacja dwustronna: odczyt danych z modułu podłączanego do komputera i wysyłanie do modułu poleceń odpytywania czujników)

- podgląd danych poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera (aplikacja instalowana na serwerze), dostęp do danych po zalogowaniu się (możliwe jednoczesne logowanie się kilku użytkowników)

- wysyłanie komunikatów email o otrzymywanych stanach alarmowych do wskazanych list adresowych.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych i majątkowych praw autorskich w momencie odbioru oprogramowania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

Gwarancja na wykonane oprogramowanie powinna wynosić co najmniej 18 miesięcy (gwarancja w zakresie błędów w oprogramowaniu nie obejmująca np. pojawienia się nowych systemów operacyjnych).

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dotyczące modułu przesyłającego dane do komputera oraz moduł symulatora zdarzeń.

Termin realizacji: do końca kwietnia 2015 r.

 

4.    Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy pod warunkiem, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia:

a)    Firma powinna posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu aplikacji.

b)    Posiadać odpowiednią bazę programowo-sprzętową (komputery, oprogramowanie developerskie)

c)    Posiadać zespół programistyczny o kompetencjach:

·  Project Manager/Team leader (Kierownik Projektu) - osoba odpowiedzialna za bieżący przebieg prac po stronie wykonawcy oraz kontaktująca się z Kierownikiem merytorycznym projektu po stronie Zamawiającego – Osoba powinna dysponować odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w zarządzaniu projektami i zespołem programistów, spełniające poniższe wymagania:

-         wykształcenie wyższe informatyczne lub zarządzanie,

-         minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w projekcie informatycznym,

-         posiada certyfikat zarządzania projektami wydany przez uprawnioną organizację (na poziomie Practitioner)

·  Software Architect (Architekt systemowy) - osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania systemów informatycznych spełniająca poniższe wymagania :

-         wykształcenie wyższe informatyczne

-         minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych,

·  Software Developer (Programista) - osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie wytwarzania kodu aplikacji będącej przedmiotem zamówienia, spełniająca poniższe wymagania:

-         wykształcenie wyższe informatyczne,

-         doświadczenie z zakresu programowania,

-         brał udział w co najmniej 1 wdrożenia systemu informatycznego w roli programisty,

-         posiada certyfikat potwierdzający umiejętności wydany przez producenta oprogramowania developerskiego użytego do realizacji projektu

 

5.    Warunki składania i wyboru oferty

a)    Ofertę należy przygotować w formie pisemnej zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

b)    Podpisując formularz ofertowy Oferent jednocześnie oświadcza, iż spełnienia wszystkie warunki udziału w postępowaniu przedstawione w pkt. 4 ogłoszenia o zamówieniu.

c)    Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2015 r. w jednej z następujących form:

-         osobiście w siedzibie firmy RST sp.j.: ul. Myśliwska 2, 15-569 Białystok lub

-         przesłać pocztą na powyższy adres siedziby firmy (decyduje data faktycznego wpływu oferty) lub

-         przesłać drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

d)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

e)    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

f)     Oferent może zmienić swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

g)    Oferent określi termin ważności oferty, który nie może być jednak krótszy niż 60 dni.

h)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

i)      Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty dokonana zostanie w przeciągu 7 dni roboczych od terminu składania ofert.

j)     O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną.

 

6.    Zasady wyboru oferty

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (100%).

 

7.    Informacje dodatkowe

a)    Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę podpisana zostanie umowa na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Ostateczna treść i szczegółowy zakres umowy uzgodniony zostanie między Stronami w terminie do 30 dni od dnia wyłonienia oferenta. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii treści umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od danej oferty i wyboru oferty, która zajęła kolejne miejsce spośród złożonych ofert.

b)    Po otrzymaniu ofert oraz w trakcie ich rozpatrywania Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

c)    Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności – nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 t. j., z późn. zm.).

d)    Wszelkie pytania dotyczące składania oferty prosimy kierować do:

Tomasz Maksimowicz,

tel. 501 388 922,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

projekt2


Pliki do pobrania:

 pdfOgłoszenie o zamówieniu2.51 MB

pdfZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy65.37 KB

docZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy486 KB

 

 

 Publikator: Tomasz Maksimowicz

 Data publikacji: 21-01-2015 r.

 

 

obserwuj na

Rss

© 2012 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE RST sp.j. | Realizacja: SENSORAMA.PL